Vedtægter

 

For

 

TINGLEV

 

IDRÆTSFORENING

 

§ 1.

 Foreningens navn er Tinglev Idrætsforening (af 1921).

Foreningen har hjemsted i Aabenraa kommune (Tinglev by)

 

§ 2.

 Foreningens formål er at virke for idræt og motion.

 

§ 3.

 Enhver mand og kvinde kan optages som medlem af foreningen.

Ethvert barn kan, når forældrene tillader det, optages som

medlem af foreningen. Enhver optagelse er dog afhængig af

bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens afgørelse kan ind-

ankes for næste generalforsamling.

 

§ 4.

 Alle foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse

fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra foreningskassereren.

Opkrævningsformen fastsættes ligeledes af bestyrelsen

efter indstilling fra foreningskassereren. Restance ud over

6 måneder kan medføre udelukkelse af foreningen.

Bestyrelsen godkender udelukkelse af medlem efter

indstilling fra idrætsudvalg.

 

§ 5.

 Foreningens daglige ledelse udføres af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget består af foreningsformanden, forenings-

næstformanden og foreningskassereren.

Forretningsudvalget træffer afgørelser, der angår hele foreningen.

Disse afgørelser skal godkendes af bestyrelsen.

Forretningsudvalget repræsenterer foreningen udadtil. 

Foreningsformanden fører tilsyn med de enkelte idrætsud-

valg og kan igangsætte aktiviteter såvel som påtale uregel-

mæssigheder.

Foreningsnæstformanden fungerer som protokolfører for

forretningsudvalg og bestyrelse.

Foreningskassereren fører foreningens regnskab. Foreningskassereren

affatter hvert år regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Regnskabet føres for kalenderåret. Regnskabet godkendes af

bestyrelsen og fremlægges for foreningens valgte revisorer senest

fjorten dage før generalforsamlingen. Regnskabet revideres og

påtegnes af de to revisorer.

 

§ 5 a.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller

pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig

for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen

hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse

over for foreningen ud over kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue

eller udbytte af nogen art.

§ 6.

Den daglige ledelse af idrætsudøvelsen varetages af følgende udvalg:

 

1.   Håndboldudvalg

2.   Fodboldudvalg

3.   Badmintonudvalg

4.   Gymnastik- og motionsudvalg.

 

Hvert udvalg består af en udvalgsformand og 4 udvalgsmedlemmer.

Idrætsudvalgene træffer alle ordinære afgørelser og orienterer bestyrelsen.

Ekstraordinære afgørelser træffes af bestyrelsen. Hvert enkelt idrætsudvalg

fører protokol, medlemslister og drager omsorg for opkrævning af kontingent.

 

§ 7.

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af forretningsudvalget og

Idrætsudvalgenes formand.

Bestyrelsen mødes mindst én gang hver 3. måned.

Foreningsformanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkender eller forkaster afgørelser, truffet af forretningsudvalget.

Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens pengemidler i overensstemmelse med

formålet og under ansvar over for generalforsamlingen.

 

 

§ 8.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år i sidste halvdel af januar. Generalforsamlingen skal bekendtgøres

senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når besty-

relsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst en fjerdedel af de

stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden. Stemmeret har alle

medlemmer, som er fyldt 16 år. Valgbare er alle medlemmer, som er fyldt 18 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer og almindelig

stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager.

Dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Ved generalforsamlingens begyndelse skal trykt dagsorden udleveres til alle

mødte, stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Foreningsformanden beretning.

Idrætsudvalgsformændenes beretning

3. Foreningskassererens beretning

4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget.

    Foreningsformanden afgår på lige årstal.

     Foreningsnæstformanden og foreningskassereren

     afgår på ulige årstal.

5. Valg af medlemmer til idrætsudvalg efter den

     i § 6 angivne rækkefølge. Der afgår i hvert

     udvalg skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år.

6. Valg af revisorer. Foreningen har 2 revisorer

     der afgår på skift.

7. Eventuelt

 

Andre punkter kan af bestyrelsen tilføjes. Forslag til dagsorden kan afgives af alle

stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Nødvendige suppleanter for forretningsudvalgsmedlemmer, idrætsudvalgsmed-

lemmer og revisorer udpeges af bestyrelsen.

Idrætsudvalgene konstituerer sig hvert år med en formand senest otte dage efter

generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9.

Foreningen påtager sig ingen forpligtigelser over for mulige ulykkestilfælde

som måtte ske under udøvelse af idræt.

 

§ 10.

Foreningen kan kun opløses, når tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer derfor

ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens formue skal da tilgå foreninger

eller organisationer, hvis formål er at virke for idræt og motion jf. §2.

Afgørelsen om midlernes fordeling træffes af generalforsamlingen efter almindelig stemmeflerhed.

 

 

Således vedtaget, den 28. januar 2004.

 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk