VEDTÆGTERNE

Vedtægter for Tinglev Idrætsforening af 1921

 

Vedtægter for Tinglev Idrætsforening af 1921

 

§ 1.

Foreningens navn er Tinglev Idrætsforening (af 1921)

Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune (Tinglev by)

 

§ 2.

Foreningens formål er at virke for idræt og motion.

 

§ 3.

Enhver person kan optages som medlem af foreningen.

Ethvert barn under 18 år kan, når forældrene tillader det, optages som medlem af foreningen. Enhver optagelse kan dog i særlige tilfælde nægtes af bestyrelsen, særligt tilfælde kan eksempelvis være kontingent restance.

Bestyrelsens afvisning kan indankes for næste generalforsamling.

 

§ 4.

Alle foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgsformanden.

Opkrævningsformen fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

Restance ud over 6 måneder kan medføre udelukkelse af foreningen.

Bestyrelsen godkender udelukkelse af medlem efter indstilling fra idrætsudvalget.

 

§ 5.

Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formanden, formanden for hvert udvalg samt en kasserer. Kassereren skal primært sørge for betalinger samt sende bilag til ekstern regnskabsfører. Kassereren skal ikke udarbejde regnskab.

Bestyrelsen træffer afgørelser, der angår hele foreningen.

Disse afgørelser forelægges den samlede bestyrelse på de ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Foreningens formand fører tilsyn med det enkelte udvalg, herunder at vedtægterne efterleves.

Formanden eller en formand for et udvalg fører referat fra de årlige bestyrelsesmøder, referaterne forelægges bestyrelsen til godkendelse efter hvert bestyrelsesmøde.

Regnskabet føres af eksternt firma.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal indsendes til bestyrelsen samt foreningen valgte revisorer til godkendelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5a.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller Pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt.

For de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6.

Den daglige ledelse af idrætsudøvelsen varetages af følgende udvalg:

 1. Håndboldudvalg
 2. Fodboldudvalg
 3. Badmintonudvalg
 4. Gymnastik- og motionsudvalg
 5. Svømmeudvalg

Hvert udvalg består af udvalgsformand og op til 4 medlemmer.

Idrætsudvalgene træffer alle ordinære afgørelser og orienterer bestyrelsen.

Ekstraordinære afgørelser træffes af bestyrelsen.

Hvert enkelt idrætsudvalg fører protokol, medlemslister og drager omsorg for opkrævning af kontingent.

 

§ 7.

Foreningen ledes af bestyrelsen.

Op til 4 medlemmer fra hvert udvalg kan deltage i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året jævnt fordelt over kalenderåret.

Foreningens formand indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med formålet og under ansvar overfor generalforsamlingen

 

§ 8.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden. Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 16 år. Valgbare er alle medlemmer, som er fyldt 18 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer og almindelig stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager.

Dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for Forslaget. Ved generalforsamlingens begyndelse skal trykt dagsorden udleveres til alle mødte, stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Foreningsformandens beretning.

Idrætsudvalgsformændenes beretning.

 1. Fremlæggelse og beretning om regnskab.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Foreningsformanden afgår på lige årstal.

 1. Valg af medlemmer til idrætsudvalg efter den i §6 angivne rækkefølge. Der afgår i hvert udvalg op til 2 eller 3 medlemmer hvert år.
 2. valg af revisor. Foreningen har 2 revisorer der afgår på skift.

Andre punkter kan af bestyrelsen tilføjes. Forslag til dagsorden kan afgives af alle stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9.

Foreningen påtager sig ingen forpligtigelser over for mulige ulykkestilfælde som måtte ske under udøvelse af idræt.

 

§ 10.

Foreningen kan kun opløses, når tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer derfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens formue skal da tilgå de

foreninger eller organisationer, hvis formål er at virke for idræt og motion jf. §2.

Afgørelsen om midlernes fordeling træffes af generalforsamlingen efter almindelig stemmeflertal.

 

Således vedtaget d. 30. januar 2020.

 

Formand:                        Dirigent:

Torben Groos              Peter Hansen

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev