VEDTÆGTERNE

Vedtægter for Tinglev Idrætsforening af 1921

 

§1

Foreningens navn er Tinglev Idrætsforening (af 1921)

Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune (Tinglev by)

§2 
Foreningens formål er at virke for idræt og motion.

 

§3

Enhver mand og kvinde kan optages som medlem af foreningen.

Ethvert barn kan, når forældrene tillader det, optages som

medlem af foreningen. Enhver optagelse er dog afhængig af

bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens afgørelse kan indankes

for næste generalforsamling.

 

§4

Alle foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse

Fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgsformanden.

Opkrævningsformen fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

Restance ud over 6 måneder kan medføre udelukkelse af foreningen.

Bestyrelsen godkender udelukkelse af medlem efter indstilling

fra idrætsudvalget.

 

§5

Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formanden samt formanden for hvert udvalg.

Bestyrelsen træffer afgørelser, der angår hele foreningen.

Disse afgørelser forelægges den samlede bestyrelse på de ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Foreningens formand fører tilsyn med det enkelte udvalg, herunder at vedtægterne efterleves.

Formanden fører referat fra de årlige bestyrelsesmøder, referaterne forelægges bestyrelsen til godkendelse efter hvert bestyrelsesmøde.

Regnskabet føres af eksternt firma.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal indsendes til bestyrelsen samt foreningen valgte revisorer til godkendelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§5a

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller

Pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt

For de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen

hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse

overfor foreningen ud over kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue

eller udbytte af nogen art.

 

§6

Den daglige ledelse af idrætsudøvelsen varetages af følgende udvalg:

Håndboldudvalg

Fodboldudvalg

Badmintonudvalg

Gymnastik- og motionsudvalg

Hvert udvalg består af udvalgsformand og op til 4 medlemmer.

Idrætsudvalgene træffer alle ordinære afgørelser og orienterer bestyrelsen.

Ekstraordinære afgørelser træffes af bestyrelsen.

Hvert enkelt idrætsudvalg fører protokol, medlemslister og drager omsorg for opkrævning af kontingent.

 

§7

Foreningen ledes af bestyrelsen.

Op til 4 medlemmer fra hvert udvalg kan deltage i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året jævnt fordelt over kalenderåret.

Foreningens formand indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen råder over anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med formålet og under ansvar overfor generalforsamlingen

 

§8

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år i sidste halvdel af januar. Generalforsamlingen skal bekendtgøres

senest 8 dage før afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen

finder det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst en fjerdedel af de

stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden. Stemmeret har alle

medlemmer, som er fyldt 16 år. Valgbare er alle medlemmer, som er fyldt 18 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer og almindelig

stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager.

Dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for

Forslaget. Ved generalforsamlingens begyndelse skal trykt dagsorden udleveres til alle mødte,

stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Foreningsformandens beretning.

Idrætsudvalgsformændenes beretning.

Fremlæggelse og beretning om regnskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Foreningsformanden afgår på lige årstal.

Valg af medlemmer til idrætsudvalg efter den i §6 angivne rækkefølge. Der afgår i hvert udvalg op til 2 eller 3 medlemmer hvert år.

valg af revisor. Foreningen har 2 revisorer der afgår på skift.

 

Andre punkter kan af bestyrelsen tilføjes. Forslag til dagsorden kan afgives af alle

stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

§9

Foreningen påtager sig ingen forpligtigelser over for mulige ulykkestilfælde

som måtte ske under udøvelse af idræt.

 

§10

Foreningen kan kun opløses, når tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer derfor

ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens formue skal da tilgå de

foreninger eller organisationer, hvis formål er at virke for idræt og motion jf. §2.

Afgørelsen om midlernes fordeling træffes af generalforsamlingen efter almindelig

Stememflertal.

 

Således vedtaget d. 29. januar 2019.

 

 

Formand:                                       Hånboldudvalg:

Torben Groos                                  Laila Renkwitz

 

 

Fodboldudvalg:                                Badmintonudvalg:

Henrik Christensen                           Jesper Skelgaard Thomsen

 

 

Gymnastik og motionsudvalget:

Maria Louise Jacobsen

 

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44
6360 Tinglev