Velkommen til SVØMNING

NYHEDER

Velkommen

 

SÅ har vi holdt afslutning på alle vores hold. 
 
Tak for denne sæson, vi håber på at se 
 
så mange af jer igen til næste sæson 24 / 25.
 
Vi åbner for tilmelding til ny sæson som altid
 
1. august
 
Selve svømmesæson for svømmeskolen starter 
 
Uge 34 
 
 
 
HJÆLP. Vi mangler altid frivillige til større og mindre opgaver,
så kunne du tænke dig at hjælpe som frivillig med at skabe en svømning for store og små i Tinglev,
så tøv endelig ikke med at kontakte os på vores mail.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til formand Christine Erfurt eller Næstformand Kerstin Mikkelsen
 
MVH. TINGLEV IF SVØM 
 
 
 
 
 
SvarVideresend

TIF Svøm Grundlag

TINGLEV IDRÆTSFORENING – SVØMME UDVALG

Grundlag: 

 

Navn og hjemsted:

Tinglev Idrætsforening – Svømning 

Klublokale i Tinglev Svømmehal.

 

Formål:

Svømmeudvalgets formål er at skabe de bedste muligheder for aktiviteter i vand og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt at styrke sammenholdet blandt alle medlemmerne, og ved at inddrage det Tyske mindretal opnå optimal og lige adgang til svømmeforhold for alle borgere i området.

 

Mål og Vision

At få genopbygget muligheden for svømning for alle aldre og inden for maksimalt 3 år at være minimum 250 aktive medlemmer. At kunne udbyde svømning både i breddeafdelingen som såvel en svømmeskole.

 

Organisationsplan:

Se vedhæftet organisationsplan. På sigt skal der være 3 afdelinger. En svømmeskole, En breddeafdeling (samt evt. talent afdeling, hvis der bliver behov for dette og ønske herom.)

 

Medlemskab:

Svømmeudvalget optager enhver der søger om optagelser under forudsætning af, at der leves op til formålet for svømmeudvalget. Medlemmer er forpligtet til enhver tid at leve op svømmeudvalget formål samt overholde Tinglev Idræts forenings vedtægter.

 

Indmeldelse:

Indmeldelsen sker via. Foreningens hjemmeside og conventus:

https://www.tinglevif.dk/index.php/svomning/tilmeldinger-kontingent-svomning

Medlemskabet er dog først opnået, når kontingentet er betalt. Kvitteringen er medlemsbevis for det hold man svømmer på og giver rettigheder og pligter i forhold til Tinglev Svømmeudvalg. Børnene SKAL være tilmeldt ved første lektion, da vi ellers ikke kan garantere en plads på holdet. Ved alle hold gælder tilmeldingen efter først til mølle-princippet.

Bemærk at der ikke er en gratis prøvetimer på holdet, men svømmer har 14 dagens fortrydelses ret og kan få kontingent refunderet såfremt at udmeldelsen sker skriftligt inden for 14 dage efter indmeldelsestidspunktet.

 

Udmeldelse:

Udmeldelsen skal ske skriftligt til medlemsansvarlig på mail. Udmeldelsen skal ske med minimum en måneds varsel ved udgangen af efterårs eller forårs raten.

 

Kontingent:

Kontingent for de enkelte hold fastsættes for et år ad gangen af udvalgets to medlemmer samt af suppleant og bestemmes et par måneder før sæsonstart.

Kontingent opkræves forud for sæsonstart og man kan vælge at betale over 1 eller 2 rater. Anden rate falder til januar. Indmeldelse i løbet af sæson giver normalt IKKE ret til reduceret kontingent andet ved ½ årligt betaling når indmeldelsen sker omkring januar.

 

Forældredeltagelse / “Aktiv forældre deltagelse”.

For forsat at have en svømmemulighed i Tinglev og derved et forsat grundlag for udvikling af svømmeudvalget er det nødvendigt at alle bidrager. Der er derfor et krav om aktiv forældre deltagelse såfremt man har et barn der ønsker at gå til svømning.  Det er derfor vigtigt at man gør sig dette klart inden man melder sit barn til svømning. Som forældre kan man henvende sig til forældreansvarlig og kan se nogle af de opgaver der skal løses i svømmeafdeling i folderen: “Aktive forældre”.

 

Hold:

 Max. Størrelse på et hold i svømmeskolen er 15 deltagere. Som minimum skal der tilmeldes 7 deltagere på et hold (i svømmeskolen), før det bliver oprettet.

 

Ledelse:

Svømmeafdelingen skal til enhver tid bestå af 2 udvalgsmedlemmer som er repræsenteret i TIF, desuden skal der være minimum 1 suppleant. Disse 2 udvalgsmedlemmer er ansvarlige for at svømmeudvalgets grundlag bliver fulgt samt at der forsat vil blive udviklet for at højne svømningen og udvikle afdelingen til fordel for medlemmer og borgere såvel store som små i Tinglev og omegn. Udvalgsformanden sidder for en 2 årig periode og er på valg i ulige år og bliver valgt på Tinglev IF årlige generalforsamling. Næstformanden  sidder ligeledes for en 2 årig periode og er på valgt i lige år og vælges på Tinglev IF generalforsamling.

 

Name und Heimatort:

Tinglev IF Svøm – Vereinslokal in der Tingleff Schwimmhalle.

Zweck:

Der Zweck der Schwimmsparte ist es die besten Möglichkeiten für Wasseraktivität und die Verbesserung der Fähigkeiten für alle, unbeachtet Alter und Können zu schaffen und dadurch den Zusammenhalt der Mitglieder zu verstärken. Die Einbeziehung der Deutschen Minderheit gewährleistet und optimiert den Zugang zu Schwimmverhältnissen für alle Bürger Tingleffs und Umgebung.

Ziel und Vision:

Der Wiederaufbau der Möglichkeit des Schwimmens für alle Alter – und binnen 3 Jahre ein Minimum an 250 aktiven Mitgliedern zu haben.

Schwimmen anzubieten, in der Breite, sowie in einer Schwimmschule.

Organisationsplan:

(Im Anhang) Auf Dauer soll es 3 Abteilungen geben. Eine Schwimmschule, eine Breitenabteilung und eventuell eine Talent Abteilung, wenn dafür Bedarf ist, oder der Wunsch entsteht.

Mitgliedschaft:

Die Schwimmsparte nimmt jeden auf, der um Mitgliedschaft ersucht, unter der Voraussetzung dass die Person dem Zweck der Schwimmsparte gerecht wird. Mitglieder sind dazu verpflichtet, zu jeder Zeit dem Zweck der Schwimmsparte nachzukommen und auch die Regeln des Sportsvereins Tingleff zu beachten.

Einschreibung:

Einschreibung erfolgt via die Homepage der Sparte und Conventus:

https://www.tinglevif.dk/index.php/svømning/tilmeldinger-kontingent-svømning

Die Mitgliedschaft entsteht jedoch erst, wenn der Mitgliedsbeitrag bezahlt ist. Die Quittung dafür ist der Nachweis für die Mitgliedschaft in einem Kurs/Team, mit der gleichzeitig Rechte und Verpflichtungen gegenüber der Schwimmsparte Tingleff entstehen.

Die Kinder müssen unbedingt vor der ersten Lektion eingeschrieben sein, sonst können wir einen Platz im Kurs/Team nicht garantieren. Bei allen Kursen/Teams gilt die Einschreibung nach dem Prinzip “ Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Bemerkt bitte, dass es keine kostenlosen Probestunden bei den Kursen/Teams gibt, aber Schwimmer haben 14 Tage lang das Recht auf Stornierung und können ihren Beitrag zurück erhalten, falls die Abmeldung binnen 14 Tagen nach der Einschreibung schriftlich erfolgt.

Abmeldung:

Die Abmeldung muss an den Mitgliedsverantwortlichen schriftlich via Email erfolgen.

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Beiträge:

Die Mitgliedsbeiträge für die einzelnen Kurse/Teams werden ein paar Monate vor Saisonbeginn von der Schwimmsparte für ein Jahr festgesetzt. Der Beitrag wird vor Saisonbeginn abgerechnet. Es ist möglich in 1, oder 2 Raten zu bezahlen. Die zweite Rate folgt dann im Januar.

Bei Einschreibung im Laufe einer Saison muss der volle Beitrag entrichtet werden es sei denn, die Einschreibung erfolgt erst für das zweite Halbjahr, ab Januar.

Eltern Teilnahme / „Aktive Eltern Teilnahme“.

Um auch in der Zukunft eine Schwimmmöglichkeit in Tingleff zu haben und damit auch eine Grundlage für die Weiterentwicklung der Schwimmsparte zu haben, ist es notwendig, dass alle beitragen. Deshalb ist eine aktive Beteiligung an den Aufgaben der Schwimmsparte Bedingung, wenn man selbst, oder das eigene Kind schwimmt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man darüber, vor einer Einschreibung eines Kindes in der Schwimmsparte, im Klaren ist. Eltern können sich an den Elternverantwortlichen wenden und einige der Aufgaben, die in der Sparte anfallen, im Prospekt „Aktive Eltern“, sehen.

Kurse/Teams:

Maximale Größe der Kurse/Teams in der Schwimmschule sind 15 Teilnehmer. Minimal müssen sich 7 Teilnehmer in der Schwimmschule einschreiben, bevor ein Kurs/Team stattfinden kann.

Spartenleitung:

Die Schwimmsparte muss zu jeder Zeit aus zwei Ausschussmitgliedern bestehen, die beim Tingleffer Sportverein repräsentiert sind, dazu muss minimal ein Vertreter vorhanden sein. Die zwei Mitglieder sind dafür verantwortlich dass, die Grundlagen der Schwimmsparte befolgt werden und dass diese auch in Zukunft zum Vorteil aller Bürger in Tingleff und Umgebung weiterentwickelt wird.

Tinglev Fritidscenter

Nørremarken 44

6360 Tinglev